Omote Gyaku

 

 

Ura Gyaku

 

Hon Gyaku

 

Muso Dori

 

Musha Dori

 

Oni Kudaki

 

Take Ori

 

Waki Gatame

 

Ude Garame


 

Teki Otoshi


 

Yubi Kudaki


 

Seoe


 
 

A few basic throws

 

A few basic kicks

 

 

Menu